REGULAMIN SKLEPU

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin sklepu internetowego (zwanego dalej Sklepem) znajdującego się na stronie internetowej sklep.elektroart.net zwanej dalej Stroną internetową) określa prawa i obowiązki Stron w zakresie korzystania i świadczenia usług drogą elektroniczną, a także zasady składania zamówień na produkty dostępne na stronie internetowej sklep.elektroart.net, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

2. Właścicielem Sklepu (zwanym dalej Sprzedawcą) jest Lamp Art Agnieszka Tryskuć z siedzibą w Białymstoku ul. Kordiana 20, 15-169 Białystok, wpisaną do rejestru przedsiębiorców NIP:542-286-86-11 , REGON: 381369052.

3. Za pośrednictwem Strony internetowej Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów (zwanych dalej Towarami), których obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalny w myśl przepisów prawa polskiego.

4. Sprzedaż Towarów, o których mowa w ust. 3 prowadzona jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Prawidłowe korzystanie ze strony internetowej Sklepu oraz korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep wymaga, z zastrzeżeniem postanowień § 12 ust. 8 poniżej, zastosowania przez system informatyczny Kupującego przeglądarek internetowych Firefox 19.x, Chrome 25.x MSIE 9.x MSIE 8.x, Opera 12.x. Ponadto konieczne jest posiadanie przez Kupującego czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

6. W związku z korzystaniem ze strony internetowej Sklepu lub korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Klientowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności treści mogących wprowadzać w błąd, obraźliwych oraz mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych.

§ 2. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Informacje o Towarach zamieszczone na Stronie internetowej, a w szczególności ich opisy, właściwości oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 i nast. Kodeksu cywilnego.

2. Sprzedawca, w szczególności, zastrzega sobie prawo do:

1) zmiany oferty Sklepu,

2) zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu,

3) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.

3. W celu przeglądania oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów nie jest wymagana rejestracja na Stronie internetowej Sklepu.

4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest rejestracja na Stronie internetowej Sklepu oraz uprzednia akceptacja postanowień Regulaminu oraz zobowiązanie do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad. Kupujący akceptuje Regulamin w szczególności poprzez złożenie zamówienia.

5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta

§ 3. Składanie zamówień

1. W celu skutecznego złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest prawidłowo wypełnić, znajdujący się na Stronie internetowej Sklepu, formularz zgłoszeniowy i przesłać go Sprzedawcy, za pomocą środków porozumiewania się na odległość. W formularzu zgłoszeniowym Kupujący zobowiązany jest podać dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, a w szczególności imię, nazwisko, adres wysyłki, numer telefonu kontaktowego i adres email. Przez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego należy rozumieć wypełnienie wszystkich jego rubryk oraz podanie danych zgodnych ze stanem rzeczywistym.

2. Złożenie przez Kupującego zamówienia oznacza złożenie przez niego oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego.

3. W terminie 1 dnia od złożenia przez Kupującego zamówienia, Sprzedawca potwierdzi Kupującemu za pomocą poczty elektronicznej fakt otrzymania zamówienia, przy czym potwierdzenie to nie stanowi potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji, tym samym w momencie potwierdzenia Kupującemu faktu otrzymania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

4. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje, jeżeli w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia Kupującemu przez Sprzedawcę faktu otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, Sprzedawca nie poinformował Kupującego za pomocą poczty elektronicznej o braku Towaru lub innej przeszkodzie uniemożliwiającej realizację zamówienia.

5. Do zawarcia umowy sprzedaży Towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

6. W przypadku, gdy formularz zgłoszeniowy nie został wypełniony lub został wypełniony nieprawidłowo, a także w sytuacji, gdy realizacja zamówienia stała się niemożliwa wskutek zmiany cen Towaru lub jego braku Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia.

§ 4. Cena

1. Ceny Towarów podane na Stronie internetowej Sklepu mają charakter wiążący od chwili przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji.

2. Wszystkie ceny Towarów, znajdujące się na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT, lecz nie zawierają kosztów przesyłki, o których mowa w § 5 i 6 niniejszego Regulaminu.

§ 5. Sposób dostawy Towarów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Realizacja zamówień na terytorium Rzeczypospolitej Polski odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, zgodnie z obowiązującym u przewoźnika regulaminem świadczenia usług.

2. Zgodnie z regulaminem świadczenia usług, obowiązującym u przewoźnika, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przesyłki dostarczane są do 7 dni roboczych.

3. Opłata za dostarczenie zamówienia na terytorium Rzeczypospolitej Polski wynosi 20 zł brutto, chyba że w opisie produktu jest napisane inaczej.

§ 6. Sposób dostawy Towarów poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

1. Nie realizujemy zamówień poza terytorium Rzeczypospolitej Polski.

§ 7. Formy płatności

1. Płatności za zakupione Towary można dokonać przy odbiorze Towarów w formie gotówkowej, za pośrednictwem systemu Przelewy24 lub przelewem na wskazane konto.

§ 8. Bezpieczeństwo transakcji

1. Płatność kartą jest autoryzowana w specjalizującej się w tym zakresie firmie. System jest rozwiązaniem autorskim, w którym szczególny nacisk położono na bezpieczeństwo i poufność danych powierzanych przez Kupującego.

§ 9. Odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 287) Kupujący dokonujący zakupu Towarów w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na piśmie własnoręcznie podpisanym, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (data odbioru przesyłki), z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy w trybie ust. 1 powyżej może zostać zrealizowane przez Kupującego poprzez złożenie oświadczenia na piśmie i przesłanie go pocztą na adres: Lamp Art Agnieszka Tryskuć ul. Kordiana 20, 15-169 Białystok Nie ma możliwości przesłania oświadczenia drogą elektroniczną.

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, nie przysługuje Kupującemu (Konsumentowi) w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
zawartej w drodze aukcji publicznej;
o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, na podstawie ust. 1 powyżej, Kupujący jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrotu należy dokonać na następujący adres: Lamp Art Agnieszka Tryskuć ul. Kordiana 20 15-169 Białystok. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na ww. adres przed jego upływem.

5. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez Kupującego bezpośrednie koszty zwrotu Towaru do Sprzedawcy pokrywa Kupujący. W związku z powyższym paczka powinna zostać wysłana Standardem, gdyż pobraniowe paczki nie zostaną przyjęte przez pracowników Magazynu.

6. Zwracany Sprzedawcy Towar należy odpowiednio zabezpieczyć przed jego uszkodzeniem – najlepiej dodatkowym opakowaniem zewnętrznym. Na oryginalnym opakowaniu Towaru lepiej jest nie umieszczać żadnych naklejek, w szczególności etykiet, znaczków, danych adresowych.

7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8. Po otrzymaniu oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, w przypadku skutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy sprzedaży, zwrot wszystkich kwot uiszczonych przez Kupującego z tytułu umowy sprzedaży, w tym kosztów dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) następuje w sposób podany przez Kupującego w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy sprzedaży, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. W przypadku nie wskazania przez Kupującego sposobu zwrotu kwoty, Sprzedawca dokona zwrotu kwoty przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Kupujący. Sprzedawca może się jednak wstrzymać ze zwrotem płatności Kupującemu do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. W przypadku nieskutecznego odstąpienia przez Kupującego od umowy zawartej na odległość (oświadczenie złożone po upływie terminu lub naruszające inne postanowienia niniejszego regulaminu), towar w niezmienionym stanie zostaje zwrócony Kupującemu na adres wskazany przez Kupującego. Podejmowane są dwie próby doręczenia przesyłki. Jeśli Kupujący paczki nie odbierze, towar zwracany jest do magazynu firmy Lamp Art Agnieszka Tryskuć ul. Kordiana 20 15-169 Białystok i tam pozostaje do odbioru własnego przez Kupującego. Magazyn znajduje się w Białymstoku przy ulicy Kordiana 20. Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 do 16:00.

§ 10. Postępowanie reklamacyjne w razie niezgodności Towaru z umową

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego za niezgodność Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27-07-2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać w formie pisemnej.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie terminu zauważenia wady, dane Kupującego oraz uzasadnienie reklamacji.

4. Reklamowany Towar należy przesłać na następujący adres: Lamp Art Agnieszka Tryskuć ul. Kordiana 20 15-169 Białystok, z paragonem i informacją o przyczynach reklamacji, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

5. W siedzibie Sprzedawcy nie dokonuje się wymiany Towaru ani zwrotów pieniężnych.

6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z dnia 5 września 2002 r.) Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych liczonych od daty doręczenia Sprzedawcy reklamowanego Towaru.

7. Sprzedawca informuje, iż nie dokonuje wymiany Towaru na inny Towar z oferty.

8. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca kieruje na adres Konsumenta podany podczas rejestracji lub podczas składania zamówienia, o ile co innego nie wynika z treści reklamacji.

§ 11. Braki w towarze

1. Klient zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o brakach w dostarczonym towarze, najpóźniej następnego dnia roboczego od momentu odebrania przesyłki.

2. Dział Obsługi Klienta i Reklamacji na podstawie uzyskanych od Klienta informacji podejmuje decyzję o dostarczeniu brakujących części towaru w terminie do 3 dni roboczych od zgłoszenia. Pracownicy Działu zobowiązani są do powiadomienia Klienta o podjętej decyzji i podjęciu dalszych działań w celu zniwelowania ubytku.

§ 12. Ochrona danych i Polityka prywatności

1. Dane osobowe użytkowników Sklepu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204). Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.

2. Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.

3. W celu przejrzenia oferty Sklepu oraz dokonania wyboru Towarów, nie wymagane jest podawanie przez Kupującego danych osobowych, jednakże rejestracja danych osobowych, w tym imię, nazwisko, firma, NIP, email, numer telefonu, adres zamieszkania lub dostawy, jest możliwa w każdej chwili i dobrowolna.

4. Kupujący składający zamówienie jest zobowiązany wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i w celu realizacji zakupu. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Sprzedawcy lub innych firm jest dobrowolna.

5. Dane osobowe użytkowników Sklepu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Sprzedawcę wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Sklepie i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących usług Sklepu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Sklepu w prawnie usprawiedliwionych celach Sklepu, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sklepu oraz firm z nią współpracujących.

6. Sprzedawca nie przekazuje i nie dokonuje obrotu danych osobowych użytkowników Sklepu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Sprzedawcę dane osobowe użytkowników Sklepu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

7. Sprzedawca gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Sklep i korzystających z usług świadczonych w Sklepie. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Sklepem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Sklepu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

8. Sprzedawca stosuje mechanizm tzw. cookies, czyli plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Sklepu. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Sklepu – używa się go w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Sklepu, optymalizowaniu emisji reklam w Sklepie i usprawniania funkcjonowania Sklepu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący ze Sklepem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu ze Sklepu.

9. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. W celu usunięcia danych osobowych lub ich modyfikacji prosimy o kontakt pod następującym adresem e-mailowym: sklep@lampyigniazdka.pl

close Koszyk zakupowy
close Koszyk zakupowy

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już konto?
Zaloguj się Lub Resetuj hasło